Grupu māja - LKNDZ

Grupu māja

Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, grupu mājas (dzīvokļu) pakalpojuma galvenais mērķis ir nodrošināt  mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām), kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 SVARĪGI! 

Grupu mājas pakalpojums (turpmāk tekstā – Gdz) sniedz uz personu centrētu un individuālu atbalstu, ņemot vērā katra konkrēta cilvēka vajadzības. Tiek veicināta cilvēku spēja izmantot vispārējās pieejamības pakalpojumus, kurus izmanto pārējie sabiedrības locekļi, ņemot vērā cilvēku brīvu izvēli un personīgās intereses. Līdz ar to pakalpojums darbojas saskaņā ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām nostiprinātos principus un tiesības.

Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums tiek sniegts: pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām), kuras ir izteikušas vēlēšanos dzīvot Gdz un kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, no Rīgas pašvaldības un tās personas, kuras ir izteikušas vēlēšanos atgriezties dzīvot pašvaldībā no Valsts sociālās aprūpes centriem. Paklpojumā ir 14 klientu vietas, t.i. 14 dzīvokļi.

 Gdz galvenie uzdevumi ir:

  • nodrošināt individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, saskaņā ar klientu vēlmēm un interesēm;
  • veicināt klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, uzņemties personīgu  atbildību par pieņemtiem lēmumiem, to izpildi. Tiek respektētas klientu tiesības kļūdīties;
  • mācīt pielietot Grupu dzīvoklī apgūtās iemaņas ārpus tā;
  • veicināt klientu kontaktu ar piederīgajiem uzturēšanu, ja klients to vēlas;
  • veicināt personas līdzdalību sabiedrības procesos;
  •  attīstīt klientu spējas iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs vai darba tirgū;
  • sniegt informāciju un konsultācijas klientam saprotamā veidā par tiesībām saņemt citus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, un to saņemšanas kārtību;
  • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām vai nevalstiskām organizācijām, kā arī veikt citus Grupu dzīvokļu mērķiem atbilstošus uzdevumus.

SVARĪGI! 

Sniedzot pakalpojumu, tiek nodrošināta pakalpojumu saņēmēju privātās dzīves neaizskaramība, tai skaitā tiek nodrošinātas LR Satversmē noteiktās tiesības uz brīvu pārvietošanos. 

Biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” sniegto Gdz adrese: Imantas 8 līnija 1 korpuss 3, kontakttālrunis 26176901.

Gdz vadītājas Ingas Šķesteres pieņemšanas laiks: otrdiena un ceturtdiena 9.00 – 17.00 (iepriekš piesakoties).

Sociālā darbiniece Daira Ozola, pieņemšanas laiks: otrdiena, trešdiena, piektdiena 12.00 – 16.00 (iepriekš piesakoties). Kontakttālrunis 20221719.

Gdz organizatoriskā struktūra: vadītājs; grāmatvedis; sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, aprūpētājs (viens darbinieks maiņas laikā).

Gdz darba organizācija: grupu dzīvokļu pakalpojumu saņēmējiem tiek nodrošināta individuāls dzīvoklis, ievērojot personas privātumu un pilnībā respektējot personas pašnoteikšanās tiesības. Pakalpojuma saņemšanas laikā paklpojumu saņēmējiem tiek nodrošināti sociālās aprūpes paklpojumi: mājoklis, diennakts uzraudzība, sociālā aprūpe, atbalsts pašaprūpē, atbalsts ēdiena gatavošanā, kā arī sociālā darba pakalpojumi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Par kārtību Gdz pakalpojuma saņemšanai informāciju iespējams gūt  Rīgas domes sociālajā dienestā. UZMANĪBU: rindu uz grupu dzīvokļu paklpojumu veido un pārrauga Rīgas domes sociālais dienests. Aicinām regulāri sekot līdzi rindas virzībai: kontakttālrunis 67181727.
Papildus informācija pieejama Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā: https://ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html