Par mums - LKNDZ

Par mums

Mums vienmēr ir bijis ļoti svarīgs jautājums par cilvēku ar funkcionēšanas traucējumiem iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā. 2006. gadā vairāki domubiedri apvienojās nelielā darba grupā, lai kopīgi strādātu pie Latvijā jaunas koncepcijas. Tās pamatdoma – ikvienam cilvēkam, neskatoties uz cilvēka funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpi, ir jābūt iespējai dzīvot sabiedrībā, saņemot nepieciešamo atbalstu.  Mūs iedvesmoja ārvalstu kolēģu pieredze, kuri  jau kopš pagājušā gadsimta 60-tiem, 70-tiem gadiem darbojas līdzīgās organizācijās (the movement for independent living), vēršot sabiedrības uzmanību uz nepieciešamību pāriet no institucionālās aprūpes uz normāliem, sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Apzinoties, ka koncepcijas iedzīvināšana būs ilgs un sarežģīts process, 2009.gada 24.oktobrī nodibinājām biedrību “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.

Biedrības mērķis

Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (LKNDz) mērķis ir veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību un vienlīdzīgu iespēju nodrošinājumu ikvienam sabiedrības loceklim. Tas nozīmē  labvēlīgas vides (un attieksmes) veidošanu sabiedrībā, neatkarīgas dzīves principu īstenošanu cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un tiesībām atbilstošas, efektīvas pakalpojumu sistēmas izveides sekmēšanu, saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Biedri

Līdz ar to biedrības biedri ir juridiskas un fiziskas personas, kuras apvienojušās, lai

 • popularizētu neatkarīgas dzīves iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un izglītotu sabiedrību par vietējā pašvaldībā balstītiem pakalpojumiem,
 • ietekmētu sabiedrības attieksmes maiņu un sekmētu sociālā modeļa iedzīvināšanu,
 • sekmētu politikas veidošanu un plānošanu cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā,
 • veiktu interešu aizstāvību un veicinātu neatkarīgu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti, integrējot neatkarīgas dzīves principus rīcībpolitikas sfērās,
 • līdzdarbotos visu līmeņu lēmumu pieņemšanas un likumdošanas procesos,
 • veicinātu cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstību Latvijā,
 • veikt deinstitucionalizācijas procesa monitoringu.

Ikvienam „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” piedāvā: domāt, izzināt, saprast un darīt lietas  kopā – cilvēkiem ar invaliditāti, ģimenēm, kuras ikdienā sniedz atbalstu cilvēkam ar invaliditāti, un pārējai sabiedrībai, tā palīdzot apzināt līdzcilvēku vajadzības un saskatīt iespējas savstarpēji sniegt atbalstu.

Biedrības aktivitātes ir vērstas uz sadarbību, meklējot  tos saskarsmes punktus, kas vieno cilvēkus ar invaliditāti, ģimenes,  sabiedrību, lēmējvaru un izpildinstitūcijas, un tos rīcības ceļus, kas vestu uz kopīgu mērķi – iekļaujošu sabiedrību.

Iekļaujoša sabiedrība ir sabiedrība, kurā cilvēka funkcionēšanas traucējumi nav iemesls viņa atstumšanai. Iekļaujoša sabiedrība ir sabiedrība, kurā iespējams vajadzībām atbilstošs atbalsts, kas nodrošina  neatkarīgas dzīves iespējas ikvienam cilvēkam, neskatoties uz invaliditātes veidu un smaguma pakāpi.

Virzoties uz galveno mērķi un veicot jebkādas aktivitātes, par Biedrības pamatprincipu esam izvirzījuši darbošanos kopā, nedalot cilvēkus grupās, nešķirojot, kurš ir un kurš nav cilvēks ar invaliditāti.

Mūsu stratēģija

 • Cilvēku ar funkcionēšanas traucējumiem interešu aizstāvība vietējā un nacionālā līmenī
 • Sabiedrības izpratnes veicināšana par vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem
 • Cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām atbilstošu – kvalitatīvu un inovatīvu sociālo pakalpojumu attīstīšana
 • Cilvēku ar funkcionēšanas traucējumiem un viņu ģimeņu stiprināšana

Neatkarīgas dzīves pamatprincipi

01

Tiesības izdarīt izvēli

Neatkarīgas dzīves koncepta pamatā ir cilvēku ar invaliditāti tiesības izdarīt izvēli jautājumos, kas skar viņa/viņas personīgo dzīvi, tādā pašā mērā kā ikvienam sabiedrības loceklim.

02

Iespēja pieņemt lēmumus

Iespēja pieņemt lēmumus par savu dzīvi, lai to varētu dzīvot neatkarīgi, ir tikpat svarīga, kā iespēja izdarīt izvēli.

03

Savas dzīves kontrole

Cilvēks kontrolē savu dzīvi, ja viņam pašam ir iespēja veikt ikdienas plānošanu, ja ir iespēja paust savas vēlēšanās tāpat kā to, ko nevēlas un citi cilvēki to respektē.

04

Atbildība par saviem lēmumiem

Neatkarīga dzīve ir iespējama tikai tad, ja cilvēks nes atbildību par saviem lēmumiem.

Lēmumu pieņemšana nav iespējama bez atbildības par saviem lēmumiem. Ja mēs nespējam par saviem lēmumiem uzņemties atbildību, tad ir nepieciešams atbalsts – kāds cilvēks, kurš palīdz pieņemt lēmumus. Tomēr arī šajā gadījumā cilvēkam pašam tiek nodrošinātas tiesības pieņemt lēmumus tiktāl, cik konkrētajā situācijā cilvēks spēj lemt. Īpaši tas ir gadījumos, ja cilvēkam ir garīga rakstura traucējumi un cilvēks nespēj analizēt situāciju.

05

Tiesības kļūdīties

Ikvienam no mums ir tiesības kļūdīties un mācīties no savām kļūdām, gluži tāpat kā cilvēkiem, kuriem nav invaliditāte. Un kļūdas nekādā mērā nav saistāmas ar invaliditāti.

Par ECC

ECC – Eiropas Aprūpes sertifikāts ir vienots Eiropas sertifikāts sociālās aprūpes jomā. Tas ir izveidots ar ES mūžizglītības programmas atbalstu un tiks sasaistīts ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru. Šobrīd sertifikātu  var iegūt sešpadsmit Eiropas Savienības valstīs. ECC pārvalda ECC valde – starptautiska aģentūru grupa, kura veicina ECC un izplatīšanu un veic kandidātu sertifikāciju. Sertifikāts ir izveidots, lai sekmētu vienota pamata izveidi aprūpes pakalpojumu kvalitātei visā Eiropā.

Par EASPD

EASPD ir Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju balss Eiropā. Organizācija ir dibināta 1996. gadā un apvieno vairāk kā 10 000 pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju visā kontinentā.

Organizācijas darbība ir vērsta uz vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu un ikviena cilvēka ar invaliditāti pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot uz personu centrētus un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām principiem atbilstošus pakalpojumus.