PRIVĀTUMA POLITIKA - LKNDZ

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu apstrādes Pārzinis

Pārzinis personas datu apstrādei ir biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, faktiskā adrese: Imantas 8.līnija 1 k 3, Rīga, LV-1083, tālrunis: 26176901, elektroniskā pasta adrese: inga.skestere@lkndz.lv.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: inga.skestere@lkndz.lv, tālrunis: 26176901.

Vispārīgie noteikumi

1.      Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (turpmāk – Biedrība) veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos.

2.      Biedrība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.      Biedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Biedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Biedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Personas datu kategorijas

4.      Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Rīgas sociālā dienesta un Labklājības ministrijas. Personas datu kategorijas, kuras Biedrība lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

4.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

4.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

4.3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;

4.4.īpašās kategorijas personas dati;

4.5.dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;

4.6.dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

5.      Biedrība veic datu apstrādi, lai:

5.1.noslēgtu līgumu par darba tiesiskām attiecībām un nodrošinātu darba līguma saistību izpildi. Darba tiesiskās attiecības tiek nodibinātas, pamatojoties uz darba līgumu, atbilstoši Darba likuma 28. pantam. Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1403.pantam katrā tiesisku attiecību nodibināšanas, pārgrozīšanas vai izbeigšanas gadījumā ir jāņem vērā tā dalībnieki.

5.2.noslēgtu līgumu par sociālo pakalpojumu saņemšanu un nodrošinātu šī līguma saistību izpildi. Līgums par pakalpojuma saņemšanu tiek noslēgts atbilstoši LR likumam “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, Ministru kabineta noteikumiem “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1404.pantam katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā tā dalībnieki.

5.3.noslēgtu līgumu par preču pārdošanu vai nodošanu uz realizāciju, vai pakalpojumu sniegšanu un nodrošinātu šī līguma saistību izpildi. Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1404.pantam katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā tā dalībnieki;

5.4.veidotu un uzturētu biedrības biedru reģistru;

5.5.nodrošinātu Biedrības tīmekļa vietnes uzturēšanu un darbības nodrošināšanu;

5.6.nodrošinātu Biedrības biedru un personu ar invaliditāti interešu aizstāvību.

6.      Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

6.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

6.2.normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Biedrībai saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

6.3.saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

6.4.likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Biedrības un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Biedrības leģitīmās intereses.

7.      Biedrības leģitīmās intereses ir:

7.1.pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

7.2. nodrošināt līguma saistību izpildi;

7.3. veikt klientu aptauju par Biedrības darbību;

7.4.nodrošināt un uzlabot Biedrības sniegto pakalpojumu kvalitāti;

7.5.vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;

7.6.kontrolēt piekļuvi Biedrības telpām, nodrošinot Biedrības infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērst, atklāt un izmeklēt Biedrībai, tās darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzību, novērst vai atklāt fiziskus draudus Biedrības klientu, darbinieku un apmeklētāju drošībai.

Personas datu saņēmēji

8.      Biedrībai ir tiesības izpaust personas datus:

a)        ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un Biedrība ir pārliecinājies par informācijas pieprasītāja identitāti.

b)        ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

c)        ja informācija par personas datiem, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem, ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, Uzņēmumu reģistrā vai citā valsts vai pašvaldības iestādē.

d)        ja informāciju par personas datiem rakstiski (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) pieprasa Latvijas Republikas Labklājības ministrija, Rīgas domes Labklājības departaments, pašvaldību Sociālie dienesti jeb kāda cita valsts vai pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts rakstisks līgums vai to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

9.        Detalizēta informācija par iespējamiem datu saņēmējiem ir atrunāta Biedrības datu reģistrā, kas datu subjektiem brīvi pieejama gan Biedrības juridiskajā adresē, gan atsevišķi katrā pakalpojumā.

Piekļuve personas datiem

10.          Datu subjekts var piekļūt saviem datiem, kā arī izdarīt labojumus, klātienē pie Biedrības administrācijas Imantas 8.līnijā 1 korpuss 3, Rīgā, LV-1083 vai sūtot pieprasījumu uz pasta adresi Dīķa iela 1A, Rīga, LV-1004, Latvija. Biedrība datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija.

Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana

11.    Datu subjekts ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan, slēdzot līgumu, gan līguma izpildes laikā.

12.    Datu izmaiņu gadījumā datu subjekta ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot Biedrības administrācijai par nepieciešamajām izmaiņām.

13.    Ja datu subjekts ir darba tiesiskās attiecībās un iebilst pret personas datu apstrādi, Biedrībai ir nepieciešams izbeigt līgumu, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.

14.    Ja datu subjekts ir sociālā pakalpojuma saņēmējs un iebilst pret personas datu apstrādi, Biedrībai ir nepieciešams izbeigt līgumu, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.

15.    Ja datu subjekts ir izstrādāto preču saņēmējs vai realizētājs, vai Biedrības sniegto pakalpojuma saņēmējs, un iebilstat pret personas datu apstrādi, Biedrība izbeidz līgumu, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.

16.    Par fotogrāfiju izmantošanu Biedrības vajadzībām ir izstrādāti atsevišķi noteikumi, ko paraksta katrs datu subjekts atsevišķi.

Datu glabāšanas periods

17.   Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, Biedrības leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Biedrības klienta vai biedra piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

18.  Detalizēta informācija par datu glabāšanas vietu un ilgumu ir atrunāta Biedrības datu reģistrā, kas datu subjektiem brīvi pieejama gan Biedrības juridiskajā adresē,  gan atsevišķi katrā pakalpojumā.

Datu subjekta tiesības

19. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Biedrībā.

20. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Biedrība veic, pamatojoties uz Biedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

21. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Biedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Biedrības tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika“.