Darbība EASPD - LKNDZ

Darbība EASPD

Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi dalība EASPD

Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācija (EASPD)

“Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir pilntiesīga Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācijas (EASPD) biedre kopš 2013.gada. Iestājoties EASPD, mūsu mērķis ir, sadarbojoties ar citu Eiropas valstu nevalstiskajām organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, veicināt kvalitatīvu, cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu pakalpojumu nodrošinājumu Latvijā.

Par EASPD

EASPD ir Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju balss Eiropā. Organizācija ir dibināta 1996. gadā un apvieno vairāk kā 10 000 pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju visā kontinentā.

Organizācijas darbība ir vērsta uz vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu un ikviena cilvēka ar invaliditāti pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot uz personu centrētus un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām principiem atbilstošus pakalpojumus.

EASPD darbības struktūra

EASPD galvenā mītne atrodas Briselē. Organizācijas ikdienas darbu nodrošina sekretariāts, kuru vada Ģenerālsekretārs.

Lēmumu pieņēmēji organizācijā ir Ģenerālā Asambleja un  valde. Tematiskais darbs tiek veikts pastāvīgās komitejās.

LKNDz darbība EASPD

LKNDz piedalās Paplašināšanās pastāvīgās komitejas darbā, kuras uzmanības centrā ir Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm aktuāli jautājumi.

LKNDz piedalās speciālās interešu grupas par Neatkarīgu dzīvi darbībā.