Projekts "Nevis pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām - izglītības sociālās aprūpes jomā pāreja uz cilvēktiesībās balstītu modeli, izmantojot ECC" - LKNDZ

Projekts “Nevis pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām – izglītības sociālās aprūpes jomā pāreja uz cilvēktiesībās balstītu modeli, izmantojot ECC”

Projekta aktivitātes ir vērstas uz cilvēktiesībās balstītu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošinājumu cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas Savienībā. Daudzās Eiropas Savienības valstīs, tostarp arī Latvijā, sociālie pakalpojumi, kuri tiek sniegti cilvēkiem ar invaliditāti ir neapmierinošas kvalitātes, tajos dominē medicīniska pieeja, tiek nepietiekama uzmanība vērsta uz vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti, ikdienas dzīvei nepieciešamo prasmju attīstību. Lai mainītu situāciju, ir nepieciešams mainīt sociālā aprūpes personāla skatījumu uz cilvēku ar invaliditāti un veidu, kā tiek sniegts pakalpojums. To ir plānots veikt ar vienotas neformālās mācību programmas izveidi primārās sociālās aprūpes personālam Eiropas Savienībā, kura dos iespēju aprūpes personālam apgūt nepieciešamās prasmes, lai nodrošinātu kvalitatīvus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinājumu,  izstrādājot un ieviešot vienotu Eiropas neformālu mācību programmu sociālās aprūpes darbiniekiem, kura ir balstīta jaunajā – sociālajā aprūpes modelī.

Jaunā mācību programma ir sasaistīta ar Eiropas Aprūpes Sertifikātu ( turpmāk tekstā – ECC), kurš ir daudzās ES valstīs pieejams zināšanas apliecinošs dokuments primārās aprūpes darbiniekiem, kas galvenokārt ir sievietes ar zemu darba samaksu un ierobežotām iespējām iegūt izglītību.  ECC izsniedz projektā iesaistītās partnerorganizācijas.

Īstenojot projektu tiks izplatīta alternatīvās sociālās aprūpes filozofija, kura ir balstīta uz cilvēktiesībām, lai mazinātu daudzās Eiropas valstīs esošā medicīniskā aprūpes modeļa negatīvo ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti. Projektu īstenojot būtisks uzsvars tiks likts uz pāreju no institucionāliem sociāliem pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti uz alternatīviem, sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem. Līdz ar to sabiedrība arvien vairāk uztvers cilvēkus ar invaliditāti kā pilsoņus ar tiesībām un nevis pacientus, kurus būtu jāizolē no sabiedrības aprūpes institūcijās. Projektam būs vienlīdz nozīmīga ietekme gan uz pakalpojumu  sniedzēju personālu, gan uz cilvēkiem ar invaliditāti, kuri  saņem sociālās aprūpes pakalpojumus. Pakalpojumu saņēmēji iegūs iespēju vairāk kontrolēt savu dzīvi. Mazināsies pieprasījums pēc institucionāliem pakalpojumiem un cilvēki saņems savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.