Projekts „Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” kapacitātes stiprināšana līdzdalībai sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti plānošanas un kvalitātes izvērtēšanas procesos” īstenošanu. - LKNDZ

Projekts „Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” kapacitātes stiprināšana līdzdalībai sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti plānošanas un kvalitātes izvērtēšanas procesos” īstenošanu.

Cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstoši, kvalitatīvi un uz cilvēku centrēti sociālie pakalpojumi ir viens no dzīves kvalitātes nodrošināšanas stūrakmeņiem. Šādi pakalpojumi ir biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” vīzija. Pakalpojumiem nenoliedzami ir nozīmīga loma arī vienlīdzīgu iespēju cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināšanā. Cik kvalitatīvi ir sociālie pakalpojumi, vai tie atbilst cilvēku vajadzībām un dod ieguldījumu dzīves kvalitātes nodrošināšanā? Tie ir jautājumi, uz kuriem šobrīd ir grūti atbildēt, jo dzīves kvalitātes cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinājums sociālos pakalpojumos netiek vērtēts. Tam iemesls – nav atbilstošas metodoloģijas, kā arī trūkst neatkarīgu ekspertu, kuri spētu izvērtēt dzīves kvalitātes nodrošinājumu dažāda veida sociālos pakalpojumos.

Lai situāciju uzlabotu, biedrība ir uzsākusi īstenot projektu, kura mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”  līdzdalību lēmumu pieņemšanā sociālo pakalpojumu politikas plānošanas procesā un nodrošināt augstu biedrības biedru līdzdalības pakāpi sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti dzīves kvalitātes aspektu nodrošinājuma vērtēšanā, izstrādājot un ieviešot dzīves kvalitātes izvērtēšanas sociālajos pakalpojumos metodoloģiju.

Projekta tiešā mērķagrupa ir biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” biedri.

Projekts tiks īstenots laika periodā no 01.01.2012. līdz  31.12.2012.

Projekta īstenošanas laikā tiks izstrādāta un ieviesta dzīves kvalitātes izvērtēšanas sociālajos pakalpojumos cilvēkiem ar invaliditāti metodoloģija, izstrādātas vadlīnijas dzīves kvalitātes nodrošināšanai sociālos pakalpojumos, izstrādāta interaktīvā anketa datu bāzes ieguvei par pakalpojumu kvalitāti no pakalpojumu saņēmēju viedokļa, sagatavoti eksperti, kuri būs gatavi veikt dzīves kvalitātes izvērtēšanu arī pēc projekta ieviešanas, kā arī būs izveidota sadarbības platformu ar sociālās jomas lēmumu pieņēmējiem jautājumos, kas skar sociālo pakalpojumu politikas plānošanu un kvalitātes izvērtēšanu.

Projekta rezultātā biedrība būs nostabilizējusi līdzdalību lēmumu pieņemšanā sociālo pakalpojumu politikas plānošanas procesos un tai būs pietiekama kapacitāte dzīves kvalitātes nodrošinājuma aspektu izvērtēšanā cilvēkiem ar invaliditāti gan alternatīvajos sociālos pakalpojumos, gan ilgstošajos sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumos.

„92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”