Projekts „Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā sociālās iekļaušanas jomā” - LKNDZ

Projekts „Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā sociālās iekļaušanas jomā”

Lai kvalitatīvi spētu iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, ir jābūt pietiekamai, uz konkrētiem faktiem balstītai zināšanu bāzei. Tāpēc „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” nāk ar iniciatīvu ilgtermiņa plānošanas dokumentu un politikas plānošanas dokumentu sociālajā jomā sasaistes analīzei, uzsverot uzstādījumu – cilvēks centrā. Vai arī cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem un viņa ģimene ir mūsu politikas plānošanas dokumentu centrā? Tas ir jautājums, uz kuru mēs centīsimies rast atbildi gan analizējot plānošanas dokumentus, gan diskusijā iesaistot lēmējvaru un izpildvaru. Ne mazāk aktuāls jautājums, kuram tiks pievērsta uzmanība projekta īstenošanas laikā ir tas, kā plānošanas dokumentos paredzētais īstenojas dzīves realitātē – cik daudz no plānošanas dokumentos paredzētā atbalsta cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes saņem ikdienā, vai cilvēkiem ir pieejami pakalpojumi atbilstoši individuālajām vajadzībām un nepieciešamajā apjomā.

Projekta mērķis : nodrošināt biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā, veicinot uz zināšanām balstīta sadarbības modeļa izveidi starp biedrību un rīcībpolitikas plānotājiem.

Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” biedri.

Projekta netiešā mērķa grupa ir cilvēki ar invaliditāti un viņu tuvinieki, kuri ikdienā nesaņem savām vajadzībām atbilstošu atbalstu un pietiekamu pakalpojumu apjomu.

Projektu īstenošanas laika periods no 09.2010. līdz  08.2011.

Projekta īstenošanas laikā tiks:

  • veikta esošo ilgtermiņa un politikas plānošanas dokumentu apkopošana un analīze sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu jomā,
  • izstrādāts ziņojums politikas veidotājiem par plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un pakalpojumu attīstības jomā atbilstību ilgtermiņa plānošanas dokumentiem,
  • iniciēta un nostabilizēta sadarbība ar lēmumu pieņēmējiem un politikas plānotājiem,
  • izveidota mājas lapa, kas kalpos kā ilgtspējīga informatīvā vide,
  • izstrādāta sadarbības ar politikas plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem stratēģija,
  • organizēta diskusija ar politikas veidotājiem, meklējot optimālākos sadarbības modeļus,
  • biedri būs guvuši zināšanas un iemaņas līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos,
  • sabiedrība gūs informāciju par pilsoniskās sabiedrības līdzdalības iespējām  lēmumu pieņemšanas procesos par sociāli jūtīgiem jautājumiem.

Projekta rezultātā „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” būs aktivizējusi un nostabilizējusi līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, tai būs pietiekama kapacitāte, lai līdzdalība būtu kvalitatīva, uz zināšanām un faktiem balstīta.

„93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ