„NVO fonda” projekts - LKNDZ

„NVO fonda” projekts

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” 14.08.2013 ir parakstījusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” īstenošanas uzsākšanu.

2013.gada darba plāna mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti,  nodrošināt regulāru un ilgtspējīgu biedrības līdzdalību sociālās rīcībpolitikas veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī biedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, lai veicinātu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību ievērošanu dzīvot sabiedrībā ar pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē. Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” un tās biedri, savukārt netiešā mērķa grupa ir ikviens cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļi.

Darba plāna ieviešanas laikā, biedrība aktīvi iesaistās sociālās rīcībpolitikas veidošanā, tā veicinot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem deinstitucionalizācijas procesa  uzsākšanu  Latvijā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta cilvēku ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vienlīdzīgām tiesībām dzīvot sabiedrībā.  Ar  iedzīvotāju foruma palīdzību, biedrība veicinās cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem un ģimeņu, kuras ikdienā aprūpē šādus cilvēkus, aktīvu pilsoniskumu un prasmes līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos. Darba plāna īstenošanas laikā izveidotā  e-Līdzdalības platforma ilgtermiņā kalpos kā līdzdalības procesu stimulējošs instruments, vienlaikus dodot iespēju tiem cilvēkiem, kuri nevar klātienē iesaistīties biedrības viedokļu formulēšanā vai pozīcijas izstrādē (jo pakalpojumu trūkuma dēļ jāaprūpē tuvinieks ar smagu invaliditāti), piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un nodrošinās informētību par biedrības aktivitātēm demokrātiskas līdzdalības jomā. Darba plāna ietvaros veiktā valsts pārvaldes institūciju -Valsts sociālās aprūpes centru, darbības uzraudzība, nodrošinās cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, kuri ir ievietoti šais centros, interešu aizstāvību.

Piesaistot jaunus biedrus un īstenojot aktīvu dalību starptautiskā sadarbības tīklā, kā arī izstrādājot finanšu piesaistes stratēģiju,  biedrība stiprinās savu institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti turpmākai ilgtspējīgai darbībai.

Gada darba plāns tiek īstenots Rīgā un Rīgas reģionā.