"Not Patients, but Citizens with Rights - changing social care training to a human rights Based model using ECC" - LKNDZ

“Not Patients, but Citizens with Rights – changing social care training to a human rights Based model using ECC”

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir uzsākusi projekta   “Not Patients, but Citizens with Rights – changing social care training to a human rights Based model using ECC” (NPBCWR) īstenošanu.
Projekts tiek ieviests vienlaikus 15 Eiropas Savienības valstīs un to īsteno 16 projekta partneri. Projektu koordinē Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju associācija (EASPD) un tā ieviešanas ilgums ir 24 mēneši –  no 01/11/2012 līdz 31/10/2014.
Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci daudzpusējo projektu inovāciju nodošanai ietvaros.
Projekta mērķis ir mainīt pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniegšanas veidu, pārejot no medicīniskā aprūpes modeļa, uz cilvēktiesībās balstītu sociālās aprūpes modeli, atbilstoši ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām un īstenot šo pāreju ar Eiropas Aprūpes Sertifikāta (ECC) palīdzību.

Projekta īstenošanas laikā katrā partnervalstī, arī Latvijā, tiek izstrādātas un ieviestas divas mācību programmas:

  • mācību programma pasniedzējiem, kuri turpmāk nodrošinās neformālās mācību programmas primārās aprūpes personālam pasniegšanu;
  • mācību programma primārajam aprūpes personālam, kurš strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti.
  • ‍LKNDz ir viena no partnerēm, kura piedalās mācību materiālu izstrādē. Mācību programma tiek aprobēta atbilstoši katras dalībvalsts normatīvajam regulējumam un tiek tulkota katras dalībvalsts nacionālajā valodā.

Katrā projekta dalībvalstī tiek īstenoti divi pilota mācību kursi primārās aprūpes personālam .

‍Plānots, ka projekta īstenošanas laikā vairākās dalībvalstīs ECC sertifikāts oficiāli tiks atzīts , kā neformālās izglītības sertifikāts un ECC partnerībai pievienosies trīs jaunas dalībvalstis.

 ECC sertifikāta mājas lapa:  http://www.eccertificate.eu 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācijaatspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Īstenots pirmais pilotkurss

Pateicoties Siguldas novada vēlmei uzlabot savu primārās aprūpes sniedzēju zināšanu un izpratnes līmeni, pēc iespējas tuvinot to kopējam Eiropas līmenim, LKNDz pirmo vienotās Eiropas mācību programmas primārās aprūpes darbiniekiem organizēja Siguldā. Piltokursā piedalījās 20 dalībnieki, kuri ikdienā sniedz primārās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.Pēc kursa noklausīšanās, dalībniekiem ir iespēja kārtot eksāmenu Eiropas Aprūpes Sertifikāta iegūšanai. 

Divu dienu intensīvās mācībās dalībnieki guva vispusīgas zināšanas tādos jautājumos, kā sociālā darba vērtības; dzīves kvalitātes nodrošināšana pakalpojumu saņēmējiem; darbs ar riska situācijām; vardarbības atpazīšana un prevencija pakalpojumos; pozitīva komunikācija; darba drošība u.c.
Kursa dalībniekiem bija iespēja analizēt konkrētas situācijas ikdienas darbā, tā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praktisko darbu.
‍Gan pilotkursa dalībnieki, gan pasniedzēji atzina, ka pilotskurss ir sasniedzis plānoto mērķi un ir uzskatāms par efektīvu, līdz ar to nākotnē būtu ieviešams kā neformālās izglītības mācību kurss Latvijā primārās aprūpes sniedzējiem.
‍Pilotkurss nodrošina  nepieciešamo zināšanu kopumu veiksmīgai Eiropas Aprūpes Sertifikāta ieguvei. LKNDz oktobrī plāno organizēt otro pilotkursu, uz kuru pieteikšanās tiks uzsākta septembrī.

Veiksmīgi īstenots otrais pilot kurss primārās aprūpes sniedzējiem

Pateicoties Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstam, veiksmīgi īstenots otrais Eiropas vienotās mācību programmas pilot kurss primārās aprūpes sniedzējiem. Šoreiz mācību kurss tika piedāvāts aprūpes personālam, kurš strādā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Izdevību piedalīties mācībās izmantoja četru Rīgas pilsētas ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki.
 

Pēc pirmā pilot kursa pasniegšanas, tika apkopoti un analizētu mācību dalībnieku viedokļi par mācību programmu. Balstoties uz šiem viedokļiem biedrības pasniedzēji veica nelielas izmaiņas mācību saturā, kā arī mācību programmā tika iekļauti vairāk praktiski piemēri par situācijām ikdienas darbā. Otrajā pilot kursā piedalījās 24 dalībnieki no sociālās aprūpes centriem „Stella Maris”, „Mežciems”, „Gaiļezers” un „Ezerkrasti”. Mācību kurss tika organizēts interaktīvā formātā, dodot iespēju kursa dalībniekiem ne tikai gūt teorētiskas zināšanas, bet arī apspriest dažādas ikdienas problēmsituācijas, ar kurām nākas saskarties sniedzot aprūpi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Izvērtējot mācību kursa rezultātus, tika gūts apstiprinājums faktam, ka mācību kurss varētu sniegt nozīmīgu ieguldījumu primārās aprūpes kvalitātes uzlabošanā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Jāuzsver, ka mācību kurss varētu dot nozīmīgu ieguldījumu medicīniskās pieejamas mazināšanai un sociālā invaliditātes modeļa attīstībā. Mācību kurss tiks piedāvāts kā neformālās izglītības programma gan pašvaldībām, gan Labklājības ministrijai.

Projekta partneru tikšanās Čehijas Republikā

26 – 28.februārī projekta partneri un ECC jaunās dalībvalstis tikās  Uherske Hradiste, Čehijas Republikā, lai izvērtētu projekta īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus. Tikšanās laikā projekta partneriem no 16 valstīm pievienojās 3 jaunu ECC dalībvalstu – Francijas, Grieķijas, Nīderlandes, pārstāvji. Līdz ar jauno partneru pievienošanos ECC šobrīd ir pieejams jau 21 Eiropas valstī.
 

Tikšanās laikā projekta partneri apsprieda Eiropas vienotās mācību programmas primārās aprūpes sniedzējiem pilotkursu īstenošanu gaitu. Mācību programma ir iztulkota un adaptēta visās 16 projekta dalībvalstīs, kā arī visās valstīs ir notikuši pilot mācību kursi. Latvijas pieredze tika uzskatīta kā īpaša , jo Latvija ir vienīgā projekta dalībvalsts, kur viens no mācību kursiem tika pasniegts tieši ilgstošas sociālās aprūpes institūciju personālam. Latvijas pārstāvis uzsvēra, ka mācību kursa norises gaita apliecināja, ka aprūpes personāls ir atvērts jaunām zināšanām un būtu gatavs pārmaiņām, kas ir svarīgas pakāpeniskai pārejai uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem.

Tikšanās laikā tika analizēti Inovācijas ieviešanas izpētes rezultāti. Inovācijas ieviešanas izpētes anketu izstrādāja „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”. Visi projekta partneri ir aizpildījuši anketu un anketas rezultāti tiks izmantoti konsolidēta ziņojuma izstrādei par mācību programmas inovatīviem aspektiem un to ietekmi uz valstu sociālo pakalpojumu sistēmām.

Projekta partneri tikšanās laikā strādāja pie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ECC eksāmenam un vienotajai mācību programmai, kas ir īpaši svarīgi ja sertifikāts un mācību programma ir vienlaikus pieejami tiek lielā skaitā dalībvalstu.

Tikšanās laikā partneri apmeklēja senioru ilgstošas sociālās aprūpes centru, kurā pakalpojums tiek sniegts vairāk kā 100 senioriem. Atzinīgi tika novērtēta sniegtā pakalpojuma kvalitāte un tas, ka pakalpojuma sniegšanā īpaša uzmanība tiek vērsta uz senioru aktīvu dzīves pozīciju.

Izdots pirmais projekta apkārtraksts

Projekta partneri ir izstrādājuši pirmo projekta apkārtrakstu. Tajā ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar Eiropas Aprūpes Sertifikāta izveide vēsturi, sniedz informāciju par Pamata zināšanu kopumu Eiropas sociālās aprūpes jomā (BESCLO), stāsta par vienotas mācību programmas izveides ideju un tās īstenošanu. Apkārtrakstā ir iespējams iepazīties gan ar projekta turpmākiem soļiem, gan arī gūt informāciju par Latvijas nacionālām aktivitātē. Aicinām iepazīties ar apkārtrakstu!