Kapacitātes stiprināšana - LKNDZ

Kapacitātes stiprināšana

Projekts „Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā sociālās iekļaušanas jomā”

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” īsteno Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu, ar kura palīdzību tiek veicināta biedrības aktīva un kvalitātīva līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sociālās iekļaušanas jomā. Projekta īstenošanas laikā tiek veicināta uz zināšanām balstīta sadarbības modeļa izveide starp biedrību un rīcības politikas plānotājiem. projekts tiek īstenots laika periodā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada augustam.

„93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

Veikta politikas plānošanas dokumentu analīze

Cilvēki ar invaliditāti ikdienā spiesti sastapt visdažādākos šķēršļus, kas liedz viņiem strādāt, mācīties un dzīvot līdzvērtīgi pārējiem sabiedrības locekļiem, kas norāda uz nepietiekamu un neefektīvu atbalstu šai sabiedrības daļai.

Lai cilvēku ar invaliditāti vajadzības tiktu ņemtas vērā un īstenotas, tām pirmkārt ir jābūt atspoguļotām valsts plānošanas dokumentos un tikai pēc tam ir iespējams plānot turpmāku konkrētu rīcību situācijas uzlabošanai.

Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” ir veikusi nacionālā un reģionālā līmeņa plānošanas dokumentu analīzi, lai izvērtētu kuros plānošanas dokumentos un cik atbilstoši ir ietvertas cilvēku ar invaliditāti vajadzības.  Izvērtējumam tika izvēlēti vairāki vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai būtiski kritēriji – cilvēku ar invaliditāti privātās dzīves iespējamības nodrošinājums, līdzdalības iespējas ikvienā dzīves aktivitātē, nodarbinātības pieejamība, izglītības iespējas mūža garumā. Ņemot vērā analīzē atklāto, ir izstrādāts ziņojums un rekomendācijas, ar kurām tiks iepazīstināti sociālās politikas plānotāji un īstenotāji.

Vienlaikus ir veikta valsts ilgtermiņa plānošanas dokumenta sasaites ar hierarhijā zemākiem plānošanas dokumentiem izvērtējums, atklājot esošās nepilnības plānošanas dokumentu pēctecībā.Ar izstrādātajiem dokumentiem iespējams iepazīties biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” mājas lapā www.lkndz.lv, sadaļā “Informatīvie resursi”.

Izstrādāta biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” līdzdalības stratēģija 2020.

„Latvijas kustības par neatkarīgu dzīvi” Līdzdalības stratēģija 2020 izstrādāta, balstoties uz:

  •  biedrības „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” Stratēģiskās padomes un biedru priekšlikumiem,
  • stratēģiskās plānošanas sanāksmes rezultātiem,
  • Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010 -2020).

tratēģiskā padome ir izvirzījusi četrus svarīgākos interešu aizstāvības virzienus:

  • Līdzdalība.
  • Nodarbinātība.
  • Izglītība un mūžizglītība.
  • Pašvaldībā balstītu pakalpojumu attīstība.

Diskusija “”Cilvēks pirmajā vietā” – no plānošanas dokumentiem līdz realitātei

 „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir veikusi valsts ilgtermiņa plānošanas dokumentu un politikas plānošanas dokumentu sociālajā jomā analīzi, vērtējot cilvēku ar invaliditāti vajadzību atspoguļojumu, kā arī plānošanas dokumentu savstarpējo sasaisti. Izvērtējumam tika izvēlēti vairāki vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai būtiski kritēriji – cilvēku ar invaliditāti privātās dzīves iespējamības nodrošinājums, līdzdalības iespējas ikvienā dzīves aktivitātē, nodarbinātības pieejamība, izglītības iespējas mūža garumā. Analīzes gaitā ir atklāta virkne izaicinājumu sociālās politikas plānošanas procesā, nodarbinātības jomā un sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, uz kuriem biedrība vēlas vērst uzmanību un kuriem ir svarīgi meklēt un rast risinājumus. Tāpēc biedrība aicina ieinteresētās puses uz diskusiju „„Cilvēks pirmajā vietā”- no plānošanas dokumentiem līdz realitātei”, kas notiks 2011. gada 15.jūnijā plkst. 15.00 ES mājā, Sarunu istabā (1.stāvā), Aspazijas bulvārī 28.

Diskusijā tiks skarti tādi jautājumi, kā cilvēku ar invaliditāti vajadzību ietvērums plānošanas dokumentos, kā arī vidēja termiņa un īstermiņa plānošanas dokumentu sasaiste ar ilgtermiņa plānošanas dokumentiem; sabiedrības izpratni par vienlīdzīgām iespējām veicināšana, izmantojot esošos resursus; nodarbinātības formu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem dažādošanu un NVO sektora iespējamā loma šajā procesā; esošo sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas iespējamiem risinājumi.

Diskusiju vadīs sabiedrības procesu veicinātāja, eksperte Ausma Pastore. Ar izstrādāto analīzi un ziņojumu varat iepazīties biedrības mājas lapā www.lkndz.lv, sadaļā “Informatīvie resursi”.

Reģionālā diskusija/seminārs „Sadarbības iespējas cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu sociālo pakopojumu attīstībai Latvijā”

Reģionālajā diskusijā piedalījās interesenti no Latgales reģiona. Diskusijā īpaša uzmanība tika vērsta uz sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas nepieciešamību, kā arī uz nepieciešamību meklēt jaunas, inovatīvas pakalpojumu formas. „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” informēja par iespējām paaugstināt primārā aprūpes personāla zināšanas un veicināt personāla izpratni par vienlīdzīgām iespējām un neatkarīgu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti.  Diskusijas dalībnieki vienojās, ka nepieciešama aktīvāka sadarbība ar Latgales reģionu, uzsverot, ka par cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti un pakalpojumu kvalitāti reģionā vajadzētu domāt vairāk.  LKNDz pauda gatvību runāt ar ikvienu ieinteresētu auditoriju par dzīves kvalitātes nodrošināsānas aspektiem sociālos pakalpojumos, kā arī piedāvāja iespēju ķārtot eksāmenu, lai interesenti varētu iegūt Eiropas Aprūpes sertifikātu, tā apliecinot, ka viņiem piemīt nepieciešamais zināsānu kopums, lai spētu sniegt kvalitatīvus sociālos  pakalpojumus.

Reģionālā diskusija/seminārs Liepājā

Semināra/diskusijas laikā biedrība klātesošos iepazīstinās ar savu darbību cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības jomā, īpašu uzmanību vēršot uz turpmākās sadarbības iespēju apzināšanu, tiks iniciēta diskusija par izaicinājumiem sociālās politikas plānošanā un sociālo pakalpojumu attīstībā reģionālā līmenī, kā arī tiks apspriesta nepieciešamība nodrošināt vienotu zināšanu kopumu tiem cilvēkiem, kuri ikdienā sniedz primāro aprūpi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tā veicinot esošo sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu.

Projekta noslēguma – izvērtēšanas pasākums

„Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi” darbības pamatā ir cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem interešu aizstāvība un līdzdalība sociālās iekļaušanas politikas plānošanas izstrādē un ieviešanā. Lai biedrības darbība būtu mērķtiecīga un efektīva, projekta ietvaros ir izstrādāta ilgtermiņa stratēģija „Biedrības „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” līdzdalības stratēģija 2020”, kura ir papildināta ar rīcības plāna projektu.

Pasākuma laikā biedrība klātesošos iepazīstinās ar projekta rezultātiem un izstrādāto biedrības ilgtermiņa stratēģiju cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības jomā, kā arī dos iespēju sniegt ieteikumus rīcības plāna papildināšanai. Klātesošiem dalībnieki varēs rast iespēju turpmāk līdzdarboties stratēģijas un rīcības plāna kopīgā īstenošanā.