Dzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģija - LKNDZ

Dzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģija

Pētījums par dzīves kvalitātes novērtēšanas metodoloģijām

Pētījuma ietvaros tiek veikta ārvalstu dzīves kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju identifikācija, atlase un apkopošana. Pētījums kalpos kā bāze Latvijas situācijai atbilstošas cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes novērtēšanas sociālos pakalpojumos metodoloģijas izstrādei. 
  Tuvojas noslēgumam darbs pie pētījumu izstrādes. Ir veikts apjomīgs pētnieciskais darbs, lai apkopotu dažādas dzīves kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas.  Jau aprīlī mūsu mājas lapā būs pieejams veikto pētījumu pilns teksts, kurā būs iekļauti arī vairāki tulkoti dzīves kvalitātes novērtēšanas instrumenti.
Pētnieki ir secinājuši, ka ir liels skits (vairāk kā 500) dažādi dzīves kvalitātes novērtēšanas instrumenti. Tomēr vairums no instrumentiem ir paredzēti šauras mērķa grupas dzīves kvalitātes novērtēšanai, piemēram, onkoloģisko pacientu dzīves kvalitātes novērtēšanai. Pieejamajos informācijas avotos nav identificēti dzīves kvalitātes novērtēšanas instrumenti, kuri būtu paredzēti cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes novērtēšanai sociālos pakalpojumos un būtu izmantojami arī dzīves kvalitātes novērtēšanai ilgstošas aprūpes sociālos pakalpojumos. Līdz ar to tiks izstrādāts pilnīgi jauna, Latvijas situācijai piemērota dzīves kvalitātes novērtēšanas metodoloģija, kura būs izmantojama, lai izvērtētu cilvēku, kuri saņem dažādus sociālos pakalpojumus dzīves kvalitāti. 

„92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

Pabeigts pētnieciskais darbs par dzīves kvalitātes novērtēšanas metodēm un instrumentiem

Pabeigts pētnieciskais darbs, kura laikā tika apzinātas, atlasītas un tulkotas dzīves kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas. Pētījums ir izstrādāts 2 daļās un materiāls pieejams mājas lapas sadaļā “Informatīvie resursi”.

Izstrādāta dzīves kvalitātes nodrošinājuma izvērtēšanas metodoloģija

Metodoloģija ir balstīta uz 8 dzīves kvalitātes domēniem. Katram domēnam ir izstrādāta virkne rādītāju, kuri ir izvēlēti, ņemot vērā Latvijas situāciju. Metodoloģija ir izstrādāta kā ārējās izvērtēšanas instruments. Tā ietver gan objektīvo, gan subjektīvo mērījumu daļu un ir izmantojama visa veida sociālos pakalpojumos.  Lai metodoloģiju kvalitatīvi pielietotu, potenciālajam ekspertam būs nepiešams iziet mācību kursu, kura laikā tiks sniegtas gan teorētiskā zināšanas, kā arī būs jāapliecina izpratne  un māka stādāt ar metodoloģiju, izejot praksi. Tikai pēc sekmīga mācību kursa beigšanas un apliecinājuma par zināšanām un māku izmantot instrumentu ieguves, ekspertam tiks dota atļauja izmantot metodoloģiju praktiski, izvērtējot dzīves kvalitātes nodrošinājumu sociālos pakalpojumos. 

Uzsāktas dzīves kvalitātes izvērtēšanas ekspertu apmācības

Lai nodrošinātu ekspertu apmācības, projekta ietvaros ir izstrādāta speciāla  apmācību programma. Mācību laikā eksperti gūst gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas, kuras būs nepieciešamas veicot dzīves kvalitātes nodrošinājuma izvērtēšanu. Īpaša uzmanība tiek veltīta dzīves kvalitātes izvērtēšanas metogoloģijas apguvei. Nozīmīga loma izvērtēšanas procesā ir ekspertu prasmēm komunicēt ar pakalpojumu sniedzējiem, lai izzinātu iespējami plāšu informāciju. Topošie eksperti atzinīgi vērtēja simulāciju lomu komunikācijas prasmju apguvē.  Mācību laikā eksperti apguva praktiskas intervēšanas iemaņas, prasmes izvērtēt vai cilvēks ar kustību traucējumiem tiek pareizi pozicionēts un vertikalizēts. Ekspertu turpmākajā darbā nozīmīgas būs gūtās zināsānas par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem uzvedības modeļiem, pašdestrktīvu un agresīvu uzvedību, tās celoņiem un novēršanas taktiku. Eksperti tika sagatvoti patstāvīgi veikt izvērtēšanas procesu, kā arī apguva prasmes sagatvot atzinumu. Topošajiem ekspertiem tika dota iespēja iepazīties ar biedrības izstrādātajiem atzinumiem. 2.mācību cikla noslēguma topošie eksperti tika sadalīti 5 ekspertu grupās. Katra no ekspertu grupām izvērtēs kādu sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Lai ekspertiem būtu iespēja gūt pēc iespējas dažādāku pieredzi, tiks izvērtēti gan alternatīvie sociāli pakalpojumi, gan ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi.

Topošie dzīves kvalitātes izvērtēšanas ekspeti dodas praksē

Katra no ekspertu grupām veic izvērtēšanas procesa plāna izstrādi, pakalpojuma struktūras un satura priekšizpēti, kā arī iepazīstas ar ekspertiem pieejamo pakalpojuma dokumentāciju. Topošie eksperti vērtēs gan alternatīvos sociālos pakalpojumus, piemeŗam dienas centrus, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļus, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju.  Prakse notiks līdz 15.oktobrim un tās noslēgumā katra ekspertu grupa būs sagatvojusi atzinumu, kurš tiks prezentēts āpmācību cikla noslēgumā. Pēc tam atzinumi tiks publiskoti atbildīgajām institūcijām – pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām vai ministrijai.

Seminārs “Sociālo pakalpojumu loma cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes nodrošināšanā”

Semināra laikā Jums būs iespēja:

  • gūt ieskatu dzīves kvalitātes cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem aspektos,
  • iepazīties ar biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” izstrādāto dzīves kvalitātes izvērtēšanas metodoloģiju,
  • iepazīties ar dzīves kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijām un gūt iemaņas to izmantošanai ikdienas darbā,
  • gūt ieskatu līdz šim veiktajos dzīves kvalitātes nodrošinājuma izvērtējumos gan sabiedrībā balstītos, gan ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumos. 

Projekta noslēguma pasākums

2012.gada 19.decembrī Pasaules tirdzniecības centrā notika projekta noslēguma pasākums. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt par projekta laikā īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. Biedrības pārstāvji sniedza teorētisku ieskatu dzīves kvalitātes aspektos cilvēkiem ar invaliditāti, ieazīstināja ar dzīves kvalitātes izvērtēšanas metodoloģiju. Pasākumā bija aicināti piedalīties LM Labklājības ministrijas, Siguldas pašavaldības sociālā dienesta un Ogres pašvaldības sociālā pakalpojuma sniedzēju pārstāvji, lai dalītos pieredzē par sadarbību ar biedrību, veicot dzīves kvalitātes izvērtējumus dažādos sociālos pakalpojumos. Pēc projekta noslēguma ikvienam pakalpojuma sniedzējam ir iespēja pieteikties dzīves kvalitātes izvērtējumam savā pakalpojumā, kā arī ir iespēja izmantot projekta laikā izstrādātos materiālus.