Dalība LR1 raidījumā “Ģimenes studija” - LKNDZ

Dalība LR1 raidījumā “Ģimenes studija”

LKNDz ergoterapeite Dita Rituma piedalījās LR1 raidījumā “Ģimenes studija”. Raidījuma tēma ļoti svarīga – pāraprūpe ģimenēs, kuras aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem.
Īpašu paldies vēlamies teikt Baibai Baikovskai, RSU doktorantei, kuras personīgā pieredze ienesa īpašu pievienoto vērtību raidījumam.

Svarīgākie akcenti mūsu skatījumā –
Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir mērķtiecīgi jāmāca veikt ikdienas aktivitātes – ģērbties, ēst, izdarīt izvēli, būt sabiedrībā un arī rotaļāties. Un kaut arī varētu šķist, ka tai būtu jābūt tikai ģimenes atbildībai, tomēr bērnu ar funkcionāliem traucējumiem gadījumā, ļoti nozīmīga loma ir speciālistu atbalstam. Latvijas situācijā netiek nodrošināts sistēmisks speciālistu atbalsts, kurš būtu pieejams arī ģimenes vidē.
Lai mazinātu pāraprūpi un tās negatīvās sekas uz bērna turpmāko dzīvi, ir svarīgi, lai vecākiem būtu skaidra bērna nākotnes perspektīva. Bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem gadījumā, tieši šīs perspektīvas neesamība provocē izteiktu pāraprūpi.
Bērnam ir jānodrošina iespēja būt ārpus mājas vides, kopā ar vienaudžiem. Bērna attīstībai ir svarīgi katru dienu apmeklēt izglītības iestādi, īpaši tad, ja funkcionālie traucējumi ir ļoti smagi. Tas būtiski mazina pāraprūpes risku un dod iespēju bērnam piedzīvot SAVU dzīvi!
Pāraprūpe ļoti bieži izpaužas arī pārrehabilitācijā! Tā kā nav nodrošināta normālas dzīves perspektīva cilvēkiem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, vecāki bieži kā vienīgo risinājumu redz bērna intensīvu rehabilitāciju ar cerību, ka bērns nākotnē būs “normāls”.
Viens no pāraprūpes riska faktoriem ir skatījums uz bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kā uz slimu, līdz ar to aprūpējamu.
Joprojām aicinām atbildīgās amatpersonas īstenot sistēmisku pieeju atbalsta nodrošināšanā ģimenēm un veikt visu nepieciešamo, lai ikvienam cilvēkam, arī ļoti smagi funkcionālu traucējumu gadījumā, būtu iespējama normāla dzīve sabiedrībā!