Interešu aizstāvība » Invalīdu lietu nacionālā padome

ILNP sēde 24.09.2014. 2014.09.26

Informācija par pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu. Ziņo A.Zīverts, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājs.A.Zīverts sniedz prezentāciju par Latvijas invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaiņu vīziju 2014.-2020.gadā un tās trīs pārejas posmiem, t.i., 2014.- 2016.gadā,2017.-2019.gadā un no 2020.gada. Vienlaikus norāda, ka vīzija ir tikai projekta priekšlikums, ka, ieviešot pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu, politikas veidotāji priekšlikumus vēl vērtēs un tie var mainīties. Prezentācijā sniegtā informācija tiek pieņemta zināšanai.

Plānotās izmaiņas valsts sniegtajam atbalstam personām ar redzes invaliditāti. Ziņo D.Kurpniece, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente. Diskusijas laikā tika aktualizēts jautājums par asistenta pakalpojumu pašvaldībās. NVO norāda, ka katra pašvaldība nosaka savu atskaites sistēmu par pakalpojuma saņemšanu. Tāpat NVO aicina izvērtēt iespēju organizēt personu ar invaliditāti asistentu apmācības un aplikt asistenta pakalpojumu ar pievienotās vērtības nodokli. Tiek pieņemts lēmums jautājumu aktualizēt atkārtoti 2015.gada sākumā.
 
Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” ieviešanai 2015.-2017.gadā. Ziņo L.Kauliņa-Bandere, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte. I.Šķestere aktualizē jautājumu par atbalsta pakalpojumu pēctecību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, atzinīgi vērtējot plānoto „atelpas brīža” pakalpojuma attīstību bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem līdz 18 gadiem un uzsverot, ka pēc 18 gadu sasniegšanas šis pakalpojums kļūst vēl aktuālāks, jo bērns beidz speciālās izglītības iestādi un vispārējā apkalpojumu trūkuma dēļ ir spiests palikt ārpus sociālo pakalpojumu sistēmas. I.Šķestere uzsver, ka pakalpojumu pēctecības nodrošinājuma jautājums ir aktuāls arī saistībā ar plānotiem deinstitucionalizācijas procesiem valstī.
  Skatīt vairāk...
ILNP sēde 05.06.2014. 2014.06.05
Sēdē tiek aplūkots jautājums par Iekļaujošas izglītības principa īstenošana izglītības procesā. Ziņo M.Reigase, Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja. Diskusijā piedalās LKNDz valdes priekšsēdētāja I.Šķestere  un uzsver, ka ir nepieciešams mazināt bērnu skaitu, kas apgūst mācības mājas apmācībā. Tādējādi tiks veicināts iekļaujošas izglītības princips izglītības procesā. Norāda, ka negatīvi ir vērtējams arī tas, ka bieži vien aprūpes iestādēs bērniem tiek noteikta mājas apmācība. Valsts izglītības satura centram (turpmāk - VISC) tiek lūgts atsūtīt Labklājības ministrijai saiti par VISC mājaslapā pieejamiem materiāliem, kas izstrādāti ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros. Labklājības ministrija pārsūtīs minēto saiti ILNP dalībniekiem.
 
  Skatīt vairāk...
ILNP sēde 12.03.2014. 2014.03.14

12.martā notika kārtējā Invalīdu lietu nacionālās padomes sēde (ILNP), kurā tika pārrunāti cilvēkiem ar invaliditāti aktuālijautājumi.

Labklājības ministrijas (LM) Sociālās iekļaušanas politikas departamenta pārstāve sēdes dalībniekus informēja par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam plāna ieviešanu 2014.gadā.
Tika apspriesta tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtību, kur cilvēku ar invaliditāti organizācijas īpaši akcentēja Vaivaru Tehniskā palīglīdzekļa centra sniegto pakalpojumu neapmierinošo kvalitāti.
Tika apspriests jautājums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Veselības ministrijas pārstāvis informēja par veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. medicīniskās rehabilitācijas, pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Tika uzsvērts, ka medicīniskā rehabilitācija primāri tiek nodrošināta akūtiem gadījumiem. Cilvēki ar kustību traucējumiem pauda neapmierinātību ar medicīniskā rehabilitācija nepieejamību, lai saglabātu funkcionalitāti.

Ekonomikas ministrijas pārstāvis iepazīstināja ar izmaiņām būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, īpaši nepieskaroties vides pieejamības aspektiem. Kaut arī tika plānots runāt par nepieciešamību ieviest vides pieejamības ekspertu atzinumu kā obligātu prasību būvniecības procesos, šis jautājums netika izskatīts pēc būtības.


  Skatīt vairāk...
ILNP sēde 18.12.2013 2013.12.16
Nākamā ILNP sēde plānta 18.12.2013. "Latvijas Kustību par neatkarīgu dzīvi"sēdē pārstāvēs biedrības valdes priekšsēdētāja.  Skatīt vairāk...
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »