Iespēja līdzdarboties

Eiropas Savienības invaliditātes stratēģijas apspriešana 2015.12.22

Labklājības ministrija informē,  ka  no  2015.  gada 22. decembra līdz 2016. gada 18. martam ir pieejama sabiedriskā apspriešana par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā (2010–2020)  vidusposma  izpildi.  Publiskās  apspriešanas laikā ir plānots noskaidrot:

   ·        Jūsu   viedokli   par   sasniegumiem   pieejamības,   līdzdalības,  vienlīdzības,   nodarbinātības,  izglītības,  sociālas  aizsardzības, veselības   un ārējo attiecību jomā;

   · Jūsu  viedokli  par  izaicinājumiem,  ar kuriem saskaras personas ar  invaliditāti;

   · Jūsu  viedokli,  kā  Eiropas  Savienībai vajadzētu rīkoties, lai šos izaicinājumus pārvarētu.

Eiropas  stratēģija  invaliditātes  jomā  un  aptaujas  anketa ir pieejama:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=en&consultId=19&visib=0&furtherConsult=yes.

  Skatīt vairāk...
Ministru kabineta noteikumu „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” projekts 2015.11.10
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departaments ir pabeidzis Ministru kabineta noteikumu "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"projektu . Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" ir tikusi iesaistīta dokumenta projekta izstrādē. Tomēr iepazīstoties ar dokumenta projekta gala versiju, varam secināt, ka dokuments ir papildināts ar daudziem aspektiem, kas darba gaitā nav savstarpēji saskaņoti. Dokumenta projektam ir izsludināta sabiedriskā apspriešana. Dokumenta projekts ir pieejams http://www.lm.gov.lv/text/1789.
Ja vēlaties piedalīties atzinuma par dokumenta projektu izstrādē, lūdzam savu viedokli sūtīt uz e-pastu inga.skestere@lkndz.lv, līdz 21.11.2015. Savukārt, ja vēlaties savus komentārus sūtīt tieši Labklājības ministrijai (līdz 24.11.2015.), lūdzu izmantot e-pastu  Elvira.Grabovska@lm.gov.lv.
  Skatīt vairāk...
Bērnu ar funkcionāliem traucējumime individuālo vajadzību izvērtēšana 2015.06.30

Saskaņā   ar   Ministru  kabineta  2015.gada  16.jūnija  Ministru  kabineta noteikumiem    Nr."Darbības    programmas   "Izaugsme   un   nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā  atbalsta  mērķa  "Palielināt  kvalitatīvu institucionālai aprūpei  alternatīvu  sociālo  pakalpojumu  dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu  pakalpojumu  pieejamību  personām  ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma  "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (TA-1037, prot. Nr. 29 25.§) veiksmīgai deinstitucionalizācijas ieviešanai Latvijā kā viena  no  aktivitātēm  ir  plānota  bērnu  aprūpes  iestādēs  esošo  bērnu individuālo vajadzību novērtēšana (viena no izvirzītajām mērķgrupām).

 Ņemot  vērā  plānoto  aktivitāti  Labklājības  ministrija  2014.gadā  veica iepirkumu,  kā  ietvaros  bija nepieciešams izveidot metodiku un kritērijus bāreņu  un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kā arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem  individuālo  vajadzību  novērtēšanai,  ko  turpmāk pielietotu speciālistu   komandas  plānošanas  reģionos  jau  īstenojot  DI  projektu.


  Skatīt vairāk...
Aicinām izteikt viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu 2015.06.20
Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789 ir ievietota informācija par izstrādes stadijā esošo Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts bērniem ar saskarsmes grūtībām un vardarbības mazināšana ģimenē” . Aicinām  iepazīties ar to un līdz 27.jūnijam  izteikt viedokli/priekšlikumus par minēto projektu. Priekšlikumus, lūdzu, sūtiet uz e-pastu Vjaceslavs.Makarovs@lm.gov.lv
  Skatīt vairāk...
Ministru kabineta noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” apspriešana. 2015.06.01
 Līdz 16.jūnijam ir iespēja izteikt viedokli par izstrādes stadijā esošaniem Ministru kabineta noteikumiem  Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”". Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789 ir ievietota informācija par izstrādes stadijā esošo Ministru kabineta noteikumu projektu. Lūdzam paust viedokli par noteikumu projektu.
 
  Skatīt vairāk...
Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešana 2015.04.25
Izstrādes stadijā ir Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2.pasākuma  “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei” īstenošanas noteikumi.
Pasākuma mērķis ir attīstīt infrastruktūru funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidi personām, kuru funkcionālos traucējumus ir atzinusi ārstniecības persona.
Ministru kabineta noteikumu projekts nav publiski pieejams. Pieejama ir tikai neliela anotācija. Lai komentētu dokumenta projektu, tas ir jāpieprasa Labklājības ministrijai, paužot vēlmi iepazīties ar dokumenta projektu e-pastā: atbildiga.iestade@lm.gov.lv .
Skatīt vairāk...
Minsitru kabineta noteikumu "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" projektu 2014.09.16
2014.gada septembrī un oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departaments organizē virkni diskusiju, lai kopā ar ieinteresētajām pusēm apspriestu Ministru kabineta noteikumu "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" projektu. LKNDz sniegs savu viedokli par grupu māju pakalpojumu, Dienas aprūpes centra pakalpojumu, Specializēto darbnīcu pakalpojumu, Jauniem sociāliem pakalpojumiem un ilgstošas sociālaš aprūpes institūciju pakalpojumiem. Piedāvājam Jums iespēju iepazīties ar noteikumu projekta. Ja vēlaties līdzdarboties šī nozīmīgā dokumenta izstrādē, lūdzu, sūtiet savu viedokli LKNDz valdei.
  Skatīt vairāk...
Likumprojekta "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" apspriešanas rezultāti 2014.07.09

Labklājības ministrija ir apkopojusi Sociālo pakalpojumu attīstības padomes pārstāvju (LKNDz ir padomes locekle) un citu sabiedrības pārstāvju sniegtos priekšlikumus, komentārus u.c. par grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Apkopojuma tabulā ir iekļauts Labklājības ministrijas viedoklis par sabiedrības priekšlikumiem. LKNDz priekšlikumi, kuri tika izstrādāti sadarbībā ar RC ZELDA, ir ņemti vērā daļēji. Šai ziņai pievienotajā tabulā varat iepazīties ar visiem priekšlikumiem un to, kas ir vai nav ņemts vērā.
Arī turpmākajā likumprojekta virzības gaitā būs iespēja izteikt savu viedokli.

  Skatīt vairāk...
Likumprojekta "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" apspriešana 2014.05.26

LR Labklājības ministrija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu likumprojektam "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās aplīdzības likumā". Likumprojekts un tā anotācija ir pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā, apakšsadaļā "Aktuāli".
Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt līdz 03.06.2014., rakstot uz e-pastu: Anda.Masejeva@lm.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas vai organizācijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un e-pasta adrese.
‌Ja vēlaties savus priekšlikumus iesniegt sadarbībā ar biedrību "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi", lūdzu sūtiet tos valdes priekšsēdētājai I.Šķesterei.
  Skatīt vairāk...
Lūdzam sniegt komentārus par Informatīvo ziņojumu 2014.05.19

2014.gada 15.aprīļa LR Ministru kabineta sēdē tika pieņemts dokuments „Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros", kurš sēdes darba kārtībā tika iekļauts papildus, tikai divas darba dienas pēc izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē.
Jāuzsver, ka parastais dokumentu projektu aprites laiks no Valsts sekretāru sanāksmes līdz Ministru kabineta sēdei ir divas nedēļas. Diemžēl dokumenta projekta sasteigtās virzības dēļ nepaguvām sniegt atzinumu par šo dokumentu. Jāuzsver, ka dokuments ir ļoti nozīmīgs, jo uz tā pamata ir plānots veikt pietiekami būtiskas izmaiņas sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. 

Skatīt vairāk...
Rīcības plāna apspriešana ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanai 2014.03.14
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departaments ir izstrādājis Rīcības plānu 2014.gadam, lai uzsāktu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam" ieviešanu 2014.gadā.
Rīcības plāns ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un šobrīd nevalstiskajam sektoram ir iespēja sniegt savus priekšlikumus vai iebildumus. Lūdzam iepazīties par Rīcības plāna projektu un gaidīsim Jūsu ieteikumus. Pēdējais termiņš komentāru iesniegšanai ir 21.marts.
Skatīt vairāk...
Priekšlikumi Rīcības plāna pasākumiem 2014.01.24
Labklājības ministrija plāno uzsākt „Rīcības plāna pamatnostādņu „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanai 2014.gadam” izstrādi. Esam saņēmuši Labklājības ministrijas aicinājumu sniegt priekšlikums Rīcības plānā iekļaujamajiem pasākumiem. Plāna projekts, pēc Labklājības ministrijas informācijas, varētu būt pieejams aptuveni 2014.gada martā. Atgādinam - Rīcības plāns tiek izstrādāts 2014.gadam. Ja jums ir priekšlikumi pasākumiem, kurus vēlaties redzēt iekļautus Rīcības plānā, lūdzu sūtiet mums informāciju.
  Skatīt vairāk...
Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu pārtraukšana uz personas iesnieguma pamata 2013.12.16

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, veicot dzīves kvalitātes izvērtēšanu Valsts sociālās aprūpes centros, vairākkārt ir saskārusies ar problēmsituācijām, kuras ir saistītas ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta trešās daļas piemērošanu. Biedrība arī no pašvaldībām ir saņēmusi informāciju par problēmām, kuras ir saistītas ar pakalpojumu pēctecības nodrošinājumu personām, kurām VSAC pakalpojums tiek pārtraukts uz personas iesnieguma pamata, kā rezultātā tiek apgrūtināta, personām ar garīga rakstura traucējumiem, nepieciešamā atbalsta apjoma nodrošināšana, izbeidzot pakalpojuma saņemšanu  VSAC un uzsākot dzīvi sabiedrībā. 
Lai risinātu problēmsituāciju, LKNDz vērsās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, lūdzot iesaistīties jautājuma risināšanā.


  Skatīt vairāk...
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »